Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť ONLINE TORO consulting, s.r.o., IČO: 50903187, DIČ: 2120542853, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 120538/B (ďalej len ONLINE TORO Consulting s.r.o.) , prísne chráni všetky osobné údaje, s ktorými prichádza do styku a nakladá s nimi ako s prísne dôvernými informáciami. ONLINE TORO Consulting tiež rešpektuje a chráni súkromie každého návštevníka webových stránok www.onlinetoro.sk

ONLINE TORO consulting s.r.o., je v zmysle Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie EU 2016/679) prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, t.j. zhromažďuje, uchováva, využíva či inak spracuváva Vaše osobné údaje

Účely, pre ktoré sú Vaše osobné údaje spracovávané sú taxatívne vymenované nižšie v jednotlivých prípadoch poskytnutia osobných údajov.

1. Účely spracovania osobných údajov

Plnenie zmluvných vzťahov

Najmä ale nie výlučne zmluvy uzatvárané s obchodnými partnermi, Zmluvy o poskytovaní online marketingových služieb, Zmluvy o spolupráci. V tomto prípade nie je potrebné udeľovať súhlas so spracovávaním (oprávnený záujem ONLINE TORO Consulting s.r.o.). 

Plnenie právnych povinností

Najmä ale nie len výlučne účtovné a daňové povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy SR.

Spätný kontakt
Kontaktný formulár so žiadosťou o spätný kontakt, kvôli nadviazaniu obchodnej spolupráce alebo z iného dôvodu. Spracujeme nevyhnutné údaje, aby sme Vás mohli kontaktovať (oprávnený záujem ONLINE TORO Consulting s.r.o.).

Vypracovanie cenovej ponuky, poskytnutie konkrétnych tipov pre SEO stratégiu

Frmulár pre spätný kontakt s odporúčaniami pre úpravu SEO parametrov a vypracovania cenovej ponuky pre online marketingovú stratégiu. Zobrazí sa po zadaní webovej adres do aplikácie SEO test. Ak si neprajete byť kontaktovaný, nezaškrtnite tlačidlo so súhlasom so spracovaním osobných údajov. Váš SEO test budete mať k dispozícii bez ohľadu na súhlas, alebo nesúhlas so spracovaním osobných údajov.

Online marketingové aktivity

Implementácia a úpravy online marketngových kampaní najmä ale nie výlučne v PPC systémoch Google Adwords, Facebook business manager, Google Analytics a iných.

Vybavovanie žiadostí

Najmä, ale nie výlučne žiadosti o zamestnanie.

2. Typy osobných údajov a účel ich využitia

Meno a priezvisko – plnenie zmluvných vzťahov, plnenie právnych povinností, spätný kontakt, vypracovanie cenovej ponuky, poskytnutie konkrétnych tipov pre SEO stratégiu, vybavovanie žiadostí

E-mail – plnenie zmluvných vzťahov, spätný kontakt, vypracovanie cenovej ponuky, poskytnutie konkrétnych tipov pre SEO stratégiu, vybavovanie žiadostí, online marketingové aktivity

Telefónne číslo – plnenie zmluvných vzťahov, spätný kontakt, vypracovanie cenovej ponuky, poskytnutie konkrétnych tipov pre SEO stratégiu, vybavovanie žiadostí

Číslo účtu – plnenie zmluvných vzťahov, plnenie právnych povinností

IČO, DIČ – plnenie zmluvných vzťahov, plnenie právnych povinností

Cookies, IP adresy – online marketingové aktivity, internetová reklama, úprava webových stránok, komunikácia na sociálnych sieťach

3. Newsletter

Ak udelíte ONLINE TORO Consulting s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania newslettru, je tento súhlas dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek písomne, alebo prostredníctvom odkazu v e-maily odvolať. Súhlas je poskytnutý do doby jeho odvolania a nemá žiadny vplyv na iné záväzky ONLINE TORO Consulting s.r.o. (napr. plnenie zmluvy, dodanie služieb a pod.).

4. Osobné údaje tretích strán

Osobné údaje tretích strán ako napr. cookies, IP adresy návštevníkov webových stránok našich klientov a ich zákazníkov, prípadne iné osobné údaje, ktoré ONLINE TORO Consulting s.r.o. obdrží od svojich klientov a obchodných partnerov a iných fyzických a právnických osôb sú spracované v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje využije ONLINE TORO Consulting s.r.o. za účelom plnenia zmluvy s obchodnými partnermi. Obchodní partneri berú na vedomie, že tieto údaje bude ONLINE TORO Consulting s.r.o. spracovávať po dobu trvania zmluvy, alebo po dobu určenú právnymi predpismi, ak takéto predpisy existujú.

5. Príjemcovia osobných údajov

Všetky osobné údaje sú v  spoločnosti ONLINE TORO Consulting s.r.o. spracované iba oprávnenými zamestnancami pre spracovanie osobných údajov, prípadne ďalším zmluvným sprostredkovateľom osobných údajov. Všetky údaje sú spracovávané iba v nevyhnutne potrebnej miere na zabezpečenie naplnenia jednotlivých účelov spracovania.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame po nevyhnutnú dobu pre zabezpečenie účelu poskytnutia osobných údajov, alebo po dobu po ktorú je spoločnosť ONLINE TORO Consulting s.r.o. povinná údaje uchovávať na základe platných právnych predpisov, alebo na dobu na ktorú ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov.

7. Práva poskytovateľov osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať informácie o tom či ONLINE TORO Consulting s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo k Vašim osobným údajom získať prístup. Prvá žiadosť o poskytnutie kópie Vašich osobných údajov je bezplatná. Za každú ďalšiu bude ONLINE TORO Consulting s.r.o. účtovať primeraný poplatok.

Právo na opravu

Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spoločnosť ONLINE TORO Consulting s.r.o. sú nepravdivé alebo nepresné, máte právo požadovať opravu týchto údajov. ONLINE TORO Consulting s.r.o.  pristúpi k oprave v rámci možností bez zbytočného odkladu.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

V prípade záujmu máte právo požiadať o obmedzenie doby spracovávania osobných údajov ako aj obmedzenie typu spracovávaných údajov. 

Právo na výmaz

Máte právo požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, ktoré ONLINE TORO Consulting s.r.o. spracováva. Vaše údaje ONLINE TORO Consulting s.r.o. v rámci technických možností bezodkladne vymaže

  • nepretrváva dôvod, pre ktorý boli údaje spracovávané,
  • neexistujú oprávnené dôvody pre spracovanie Vašich údajov,
  • spracovanie Vašich údajov nevyžaduje platná legislatíva (napr. daňový zákon),
  • alebo to ONLINE TORO Consulting s.r.o. ukladá zákonná povinnosť 

Právo na prenesenie údajov

Máte právo požiadať o prenesenie Vašich osobných údajov tretej strane. V prípade, že neexistuje zákonné obmedzenie, alebo tým nebudú dotknuté práva tretích strán, tak ONLINE TORO Consulting s.r.o. tejto žiadosti vyhovie bezodkladne v rámci technických možností.

Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou ONLINE TORO Consulting s.r.o.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou ONLINE TORO Consulting s.r.o. na Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí súvisiacich so všeobecnými ustanoveniami na ochranu osobných údajov (GDPR), nás neváhajte kontaktovať na gdpr@onlinetoro.sk. ONLINE TORO Consulting s.r.o. si vyhradzuje právo primeraným spôsobom spracovať Vaše osobné údaje za účelom odpovede na otázky a žiadosti.

Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.

Máte záujem získať viac zákazníkov z prirodzeného - organického - neplateného Google?
Neviete prečo vám na stránku nik nechodí? Vieme vám pomôcť.
Naši SEO špecialisti sa s webmi kamarátia, a na základe dôkladnej analýzy vám povedia ako problém vyriešiť.
Stačí, ak ich kontaktujete prostredníctvom nezáväzného formulára.

Katarína Rusňáková
majteľka spoločnosti

„V priebehu 1 roka sme klientovi Union zvýšili návštevnosť webstránky o 51%, vďaka čomu im narástli tržby o 123%. Ako môžem pomôcť vám?“

Získajte SEO audit a workshop na mieru ZDARMA!

    Informácie o spracovávaní osobných údajov